Top kwaliteit - Snelle levering - Hoge service

Garantie en retouren

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?
Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te verkopen. Toch kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over één van onze producten.  Het werkt niet goed, het kan niet goed gebruikt worden of er is iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt. U kunt ons dit laten weten binnen twee maanden nadat u het probleem heef ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat u via onze website heeft gekocht.

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat u het product bij ons heeft gekocht.
Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt. Dat het gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als u ons laat weten dat u niet tevreden bent over een product en een beroep wilt doen op de garantieregeling, moet u rekening houden met het volgende:
• u moet in het bezit zijn van (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product;
• u heeft binnen de termijn van twee maanden de klacht aan ons bekend gemaakt, of u heeft een goede reden om u niet aan die termijn te houden;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product. Bijvoorbeeld doordat u het heeft laten vallen of omgestoten, dat u het heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed heeft onderhouden of het heeft laten repareren door een derde;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen. Zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl u het vervoerde, verkleuring van een artikel door zonlicht, het vochtig worden van een artikel doordat de locatie te nat is of dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
• de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
• de garantietermijnen niet gelden voor planten en levensmiddelen;

Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften kunnen zijn. Deze vindt u bij het product, of op onze website.

Wat is de garantieprocedure?
Wij onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantie valt. Soms zullen wij uw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen voor een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die u zelf heeft gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten wij per probleem met een product bekijken.

Als wij het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet u het product aan ons retourneren. U kunt ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet heeft.

Retourvoorwaarden De Duurzame tuin webwinkel

Wat als ik het product toch niet wil?
Het kan gebeuren dat u van gedachten bent veranderd nadat u een product via onze website heeft gekocht. U heeft daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons, zonder opgave van redenen, te laten weten dat u van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden. Dit kan schriftelijk, per email, via de website of telefonisch. Stuur daarna het product, op uw kosten, terug naar het adres dat wij bij de bezorging daarvoor hebben opgegeven. Als het product groot is en met vrachtwagenbezorging is bezorgd kunt u het, op uw kosten, door ons met vrachtwagentransport op laten halen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden (over aanwezig zijn) als genoemd bij “Hoe ontvang ik het product?”.

Let er bij het terugzenden wel op dat:
• u de originele verpakking meestuurt;
• het product niet beschadigd is;
• u (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en u de volledige order retour heeft gezonden, ontvangt u het aankoopbedrag (inclusief verzendkosten bij aankoop) terug. Dit binnen 30 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de koop heeft ontbonden.